Badanie kompetencji uczniów

Zintegrowane narzędzia nauczania przedsiębiorczości


Jak działa system?

Pozwala na:

  • diagnozę w obszarze 11 kompetencji przedsiębiorczych uczeń zyskuje wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron w zakresie takich kompetencji jak komunikacja, współpraca, przedsiębiorczość, elastyczność, orientacja na klienta, efektywność, niezależność, rozwiązywanie problemów, planowanie i organizacja własnej pracy, uczenie się przez całe życie, panowanie nad stresem;
  • rozwijanie i doskonalenie kompetencji dzięki modułowemu systemowi szkoleń (zgodnie z wynikami badań);
  • wykorzystanie w praktyce, tym samym utrwalanie i rozwój nabytych umiejętności (Gry Headmaster i IPK);
  • sprawną i efektywną wymianę wiedzy i doświadczeń na platformie, która jest miejscem dostępu do wszystkich narzędzi oraz daje możliwość pogłębiania wiedzy na temat przedsiębiorczości, a także niezbędnym narzędziem komunikacji dla osób korzystających z narzędzi.

Taki zestaw wzajemnie uzupełniających się narzędzi pozwala jednocześnie na diagnozę mocnych i słabych stron w obszarze istotnych kompetencji przedsiębiorczych, ich doskonalenie i rozwój poprzez zintegrowany system szkoleń oraz utrwalanie i rozwój nabytych umiejętności przez praktyczne wykorzystanie gier dydaktycznych.

Mamy zatem do czynienia z kompleksowym, celowym działaniem pozwalającym na rozwój potencjału i możliwości ucznia oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, które ułatwią mu wejście na rynek pracy i znalezienie dla siebie właściwego miejsca w obszarze zawodowym i społecznym – od diagnozy, przez zdobywanie wiedzy i umiejętności, do praktycznych ćwiczeń.

Proponowane wyżej innowacyjne narzędzia dydaktyczne wpisują się w założenia reformy edukacji, w oparciu o którą wchodzi w życie z dniem 1.09.2012 roku nowa podstawa programowa nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Zwraca się w niej szczególną uwagę na konieczność diagnozowania mocnych i słabych stron uczniów jako podstawy dla dalszej realizacji programu nauczania oraz na konieczność wprowadzenia aktywizujących, atrakcyjniejszych dla uczniów form i metod realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i – w jego uzupełnieniu – nowego przedmiotu ekonomia w praktyce.

Narzędzia są również odpowiedzią na niedostateczny poziom zadowolenia uczniów co do dotychczasowego sposobu realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i uwag oraz sugestii nauczycieli przedsiębiorczości dotyczących obecnie stosowanych metod i sposobów realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (w oparciu o opinie i badania).

Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego