Badanie kompetencji uczniów

Zintegrowane narzędzia nauczania przedsiębiorczości


Przyczyny występowania problemów w nauczaniu przedsiębiorczości

 1. Niechęć lub brak możliwości do stosowania nowoczesnych, aktywizujących, atrakcyjnych dla uczniów metod nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczniów oraz wymogów rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

 2. Brak narzędzi dydaktycznych, które byłyby pomocne w podniesieniu poziomu i atrakcyjności kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

 3. Brak technik i narzędzi diagnozujących potencjał ucznia, jego mocne i słabe strony w obszarze kompetencji przedsiębiorczych.

 4. Brak narzędzi praktycznie rozwijających umiejętności ucznia w zakresie ważnych, kluczowych kompetencji.

 5. Brak sprzętu dydaktycznego i możliwości technicznych (komputer, dostęp do internetu) w klasach i pracowniach, gdzie realizowany jest przedmiot.

 6. Ograniczony dostęp nauczycieli przedsiębiorczości i uczniów do szkolnych pracowni informatycznych.

 7. Niewielka liczba godzin zajęć lekcyjnych z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

 8. Brak odpowiednich narzędzi z dziedziny doradztwa zawodowego służących diagnozie mocnych i słabych stron ucznia oraz rozwijaniu kompetencji składających się na postawę przedsiębiorczą ucznia.

 9. Nastawienie uczniów do przedmiotu – marginalne traktowanie przedmiotu, postrzeganie przedmiotu jako mało przydatnego, o niewielkiej randze.

Konsekwencje obecnej sytuacji

 1. Trudności w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, a tym samym niedostateczne przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym.
 2. Brak świadomości swoich mocnych i słabych stron w obszarze kompetencji istotnych dla postawy przedsiębiorczej.
 3. Brak możliwości rozwoju i wzmacniania kompetencji.
 4. Dokonywanie przez młodzież niewłaściwych wyborów profilowania dalszej drogi kształcenia i ścieżki kariery zawodowej.
 5. Zaniżony poziom kompetencji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych związanych z postawą przedsiębiorczą.
 6. Brak dostosowania poziomu kompetencji absolwentów szkół do oczekiwań rynku pracy.
 7. Kłopoty absolwentów szkół ze znalezieniem zatrudnienia.
Portal edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego